คิดต่าง Different “หนังสั้น”

ภาพยนต์สั้น : คิดต่าง Different
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ที่3) เหรียญทอง
หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
———-ผู้จัดทำ———-
นายธนภัทร ศรธรรม
นายกิตตินัฐ กองาม
นายพิสิษฐ ชนามุยา
นายฐปกร เศรษฐ์ธนานุรักษ์
นายญาณวัฒนา ปิยะโชติ
นายณัฐพนธ์ กลึงกระจ่าง
นายชินวัตร ทองมี
นายชิษณุพงศ์ คำพุฒ
นายสิทธิกร สมน้อย
นายชัยวุฒิ จิอู๋
นายณัฏฐ์ รอดบน
นางสาวอภิญญา นิลนารถ
นางสาววันวิภา โอนอ่อน
นางสาวกมลรัตน์ ผมงาม
———-ที่ปรึกษา———-
นางบุญสม ป้อมบุบผา
นางสาวสุภารัตน์ อึ้งถาวรดี

#Produce by 7studio

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *